Nouveau modèle e-fiskalizacije

Nouveau modèle e-fiskalizacije

Šta predstavlja novi model fiskalizacije ?

Novi Zakon o fiskalizacijiji predviđa izdavanje fiskalnih računa u cilju efikasnije controle i bolje naplate poreza. Novi model nastupio je 1. novembre 2021. godine, a predviđeni rok prelaska svih obveznika je do 30. avril 2022. godine. Razlog a commencé le nouveau modèle de Zakona ou fiskalizaciji fait en 2005. Godine, s obzirom na to de je tehnologija do danas značajno uznapredovala.

Sistem fiskalizacije podrazumeva evidenciju robe, usluga i prmljenih avansa za promet na malo putem elektronskih fiskalnih uređaja putem kojih je obveznik fiskalizacije dužan da izda fiskalni račun sa QR kodom. Kao obveznik fiskalizacije javlja se svako lice koje vrši promet na malo i prodaje robu fizičkim i pravnim licima. Od elektronskih fiskalnih uređaja mogu se naći pored kase, tablette I računar.

Novi način fiskalizacije podrazumeva izdavanje računa putem elektronskih fiskalnih uređaja, što znači da će za svaki izdati fiskalni račun u momentu nastanka on biti prenesen Poreskoj upravi, koja će imati uvid o svačatom račundi. Prilikom prelaska na novi način fiskalizacije, stari uređaji gube na značaju i prestaju sa funkcionisanjem, bez obaveze vršenja defiskalizacije.

Postupak fiskalizacije

  • Svaki obveznik fiskalizacije dužan je de Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim jedinicama u kojima će koristiti fiskalni uređaj. Potrebno je prijaviti svaki poslovni prostor i prostoriju odvojeno, u cilju popunjavanja prijave generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora koji će dostaviti Poreskoj upravi elektronskim putem. L'utilisateur doit faire la prochaine étape, il faut savoir qu'il doit y avoir un délai de 24 heures avant l'heure, et 24 heures avant l'heure, il doit avoir un avis négatif, puis un avis sur un vol.
  • Obveznik dobija Uputstvo za fiskalizaciju, koji se nalazi na elektronskom servisu ePorezi.
  • Putem elektronskog servisa obveznik se prijavljuje za izradu élément de bezbednosnog. Élément Bezbednosni javlja se u dve forme (hardverske ili softverske komponente), koje bira obveznik u zavisnosti od uređaja koji će koristiti. Élément Bezbednosni je važan za izdavanje računa i personalizovan je za svakog obveznika (sadrži digitalni potpis i lozinku za povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom) i svaku prijavljenu prostoriju.
  • Cet élément peut être utilisé pour prendre soin de lui. Si vous avez besoin d'informations sur l'élément, vous aurez plus de valeur.
  • Si vous prenez soin d'éléments qui vous permettront de réaliser des économies, le processus de fiscalisation sera effectué.

Système OTA Sync podržava nov modèle fiskalizacije i uspešno je integrisan. Assurez-vous d'automatiser la communication avec les finances numériques.

Za ESIR sertifikaciju OTA Sync softvera detaljnije informacije možete pronaći na :

Bénéficiez d'une nouvelle fiscalité électronique

Dosadašnji modèle fiskalizacije smatra se zastarelim. Prelaskom na novi model sprečavaju se mogućnosti za manipulacije i nelegalan promet. Poboljšava se kontrola i naplata poreza, a za obveznike fiskalizacije smanjuju se operativni troškovi, pojednostavljuju se evidencije, veća i kvalitetnija baza podataka, nema obavezne defiskalizacije i godišnje održavanje fiskalnih uređaja.

Osim toga, država obezbeđuje subvencije za sve obveznike fiskalizacije koje se ogledaju u finansijskoj pomoći od :

  • 100 € za svaki prijavljeni poslovni prostor (za postojeće i nove obveznike)
  • 100€ pour svaku prijavljenu fiskalnu kasu (za postojeće obveznike), osnosno 100€ za jdan fiskalni uređaj za svaki prijavljen prostor (za nouvel obveznike).

Za detaljnija uputstva o procesu fiskalizacije, posetite sajt : Budi eFiskalizovan.

Articles Similaires