Novi modelo e-fiskalizacije

Novi modelo e-fiskalizacije

Šta predstavlja novi modelo fiskalizacije?

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa izdavanje fiskalnih računa u cilju efikasnije kontrole i bolje naplate poreza. Novi modelo nastupio je 1. novembro 2021. godine, a predviđeni rok prelaska svih obveznika je do 30. abril 2022. godine. Razlog prelaksa na novi model je neprimenljvost Zakona o fiskalizaciji donet 2005. godine, s obzirom na to da je tehnologija do danas značajno uznapredovala.

Sistem fiskalizacije podrazumeva evidenciju robe, usluga i prmljenih avansa za promet na malo putem elektronskih fiskalnih uređaja putem kojih je obveznik fiskalizacije dužan da izda fiskalni račun em QR kodom. Kao obveznik fiskalizacije javlja se svako lice koje vrši promet na malo i prodaje robu fizičkim i pravnim licima. Od elektronskih fiskalnih uređaja mogu se naći pored kase, tablet I računar.

Novi način fiskalizacije podrazumeva izdavanje računa putem elektronskih fiskalnih uređaja, što znači da će za svaki izdati fiskalni račun u momentu nastanka on biti prenesen Poreskoj upravi, koja će imati uvid o svakom izdatom računu. Prilikom prelaska na novi način fiskalizacije, stari uređaji gube na značaju i prestaju to funkcionisanjem, bez obaveze vršenja defiskalizacije.

Fiscalização pós-upak

  • A maior parte da avaliação fiscal é feita por Poreskoj upravi dostavi podatke ou poslovnim jedinicama u kojima će koristiti fiskalni uređaj. Potrebno je prijaviti svaki poslovni prostor e prostoriju odvojeno, u cilju popunjavanja prijave generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora koji će dostaviti Poreskoj upravi elektronskim putem. Ukoliko dođe do nekih promena podataka, obveznik je dužan da dostavi podatke najkasnije 24h pre nastanka promene, odnosno 24h nakon nastanka promene, ukoliko je došlo do nepredviđenih okolnosti, natalih nezavisno od volje obveznika.
  • Obveznik dobija Uputstvo za fiskalizaciju, koji se nalazi na elektronskom servicesu ePorezi.
  • Coloque o serviço eletrônico obveznik se prijavljuje za izradu elementa bezbednosnog. Bezbednosni elemento javlja se u dve forme (hardverske ili softverske komponente), koje bira obveznik u zavisnosti od uređaja koji će koristiti. Bezbednosni elemento je važan za izdavanje računa i personalizovan je za svakog obveznika (sadrži digitalni potpis i lozinku za povezivanje em Sistemom za upravljanje fiskalizacijom) i svaku prijavljenu prostoriju.
  • Četvrti korak podrazumeva preuzimanje bezbednosnog elementa. Obveznik deve ser obaveštenje ou izrađenom elementu, que pode ser preuzeti.
  • Depois de preuzimanja bezbednosnog elementa e povezivanja sa fiskalnim uređajem, o processo e-fiskalizacije se završava.

Sistema OTA Sync podržava nov model fiskalizacije e uspešno je integrisan. Olakšajte i automatizujte komunikaciju em digitalnim fiskalnim kasama.

Para certificação ESIR OTA Sync softvera detaljnije informacije možete pronaći na:

Benefícios da nova e-fiskalizacije

Dosadašnji modelo fiskalizacije smatra se zastarelim. Prelaskom na novi model sprečavaju se mogućnosti za manipulacije i nelegalan promet. Poboljšava se kontrola i naplata poreza, a za obveznike fiskalizacije smanjuju se operativni troškovi, pojednostavljuju se evidencije, veća i kvalitetnija baza podataka, nema obavezne defiskalizacije i godišnje održavanje fiskalnih uređaja.

Além disso, você pode obter subvenções para sua obtenção de receita fiscal, considerando o financiamento de:

  • 100€ para todos os pagamentos possíveis (para colocação e nova obveznike)
  • 100€ para svaku prijavljenu fiskalnu kasu (za postjeće obveznike), osnosno 100€ para cada fiskalni uređaj za svaki prijavljen prostor (za nove obveznike).

Para detalhar o processo de fiskalizacije, posetite disse: Budi e Fiskalizovan.

Artigos relacionados