Si të reduktoni kostot e funksionimit të hotelit

Si të reduktoni kostot e funksionimit të hotelit

Duke marrë parasysh faktin se hoteleria është një sektor me konkurrencë shumë të fortë, detyra e çdo hoteleri është të përmbushë plotësisht pritshmëritë dhe të sigurojë kënaqësinë e mysafirëve. Arritja e shërbimit të cilësisë më të lartë mund të jetë një sfidë për të kontrolluar kostot operative.

Kostot operative janë kosto që lidhen me operacionet e përditshme dhe janë një aspekt i rëndësishëm i pasqyrës së të ardhurave. Tre kostot kryesore operative të drejtimit të një hoteli janë:

  • Kostot e punës
  • Kostot e shërbimeve
  • Kostot e mirëmbajtjes

Një pasqyrë e kostove operative u jep menaxherëve një pamje më të qartë nëse sa shpenzohet për drejtimin e një hoteli.

Rritja e fitimeve është një qëllim i menaxhimit që mund të realizohet përmes rritjes së të ardhurave ose uljes së kostove.

Rritja e kostove operative ndikon në rezultatin financiar, ndaj menaxhimi i kostos është i rëndësishëm për biznesin afatgjatë. Nga ana tjetër, ulja e tepërt e këtyre kostove mund të ulë produktivitetin dhe të dëmtojë rezultatin financiar. Prandaj, krijimi i një qasjeje proaktive për kontrollin e kostove operative është çelësi i suksesit të një hoteli, pasi optimizimi i këtyre kostove sjell të ardhura më të larta.

Më poshtë ju udhëzojmë se si t'i reduktoni ato.

1. Menaxhimi dhe trajnimi i punonjësve

Gjysma e kostove operative janë kostot e punës. Është e rëndësishme të parashikohet numri i nevojshëm i punonjësve për të kryer një punë specifike dhe oraret e tyre, sepse një numër i pamjaftueshëm i punonjësve mund të rezultojë në pakënaqësi më të madhe si të mysafirëve ashtu edhe të punonjësve.

Përveç kësaj, investimi në trajnimin e punonjësve rrit nivelin e cilësisë së shërbimit dhe parandalon ndërprerjen e operacioneve që mund të shkaktojnë kosto më të larta. Hotelierët duhet të trajnojnë punonjësit për të kryer punë të ndryshme, sepse në mungesë të një punonjësi, stafi ekzistues mund të merrte punën pa kosto shtesë për punësimin e stafit të ri.

Reduktimi i qarkullimit ul kostot e punës, ndaj përveç mysafirëve të kënaqur, është e rëndësishme që të ketë punonjës të kënaqur.

2. Reduktimi i kostove të shërbimeve dhe mirëmbajtjes

Shpenzimet e shërbimeve komunale përbëjnë rreth 6% të kostove operative. Një mënyrë për të ulur kostot e shërbimeve është instalimi i ndriçimit LED dhe përdorimi i sensorëve të lëvizjes, të cilët janë më efikas dhe më të qëndrueshëm në energji.

Një fokus në mirëdashjen dhe qëndrueshmërinë mjedisore, si inkurajimi i ripërdorimit të peshqirëve, redukton këto kosto.

Defektet janë një dukuri e shpeshtë në hotel dhe nëse mysafirët raportojnë me një problem të tillë, kjo do të ulë ndjeshëm kënaqësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kryhen kontrolle të përditshme të dështimeve, gjë që do të zvogëlojë kostot e mirëmbajtjes dhe do të sigurojë kënaqësinë e mysafirëve.

3. Implementimi i softuerit

Automatizimi është një mënyrë e shkëlqyer për të optimizuar kostot operative dhe për të arritur efikasitet.

Përdorimi Sistemi i Menaxhimit të Pronës – PMS ju lejon të monitoroni qartë gjendjen tuaj në hotel në çdo kohë, të mbledhni informacione për mysafirët, rezervimet.

Avantazhi reflektohet në kursimin e kohës dhe heqjen e detyrave administrative, në mënyrë që hotelierët të mund t'i përkushtohen plotësisht arritjes së kënaqësisë së mysafirëve dhe kryerjes së aktiviteteve madhore. Duke lidhur Sistemin e Menaxhimit të Pronës me Menaxheri i kanalit, kontribuon ndjeshëm në përmirësimin e biznesit.


Postimet e ngjashme