Novi model e-fiskalizacije

Novi model e-fiskalizacije

Šta predstavlja novi model fiskalizacije?

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa izdavanje fiskalnih računa u cilju efikasnije kontrole i bolje naplate poreza. Novi model nastupio je 1. novembra 2021. godine, a predviđeni rok prelaska svih obveznika je do 30. aprila 2022. godine. Razlog prelaksa na novi model je neprimenljvost Zakona o fiskalizaciji donet 2005. godine, s obzirom na to da je tehnologija do danas značajno uznapredovala.

Sistem fiskalizacije podrazumeva evidenciju robe, usluga i prmljenih avansa za promet na malo putem elektronskih fiskalnih uređaja putem kojih je obveznik fiskalizacije dužan da izda fiskalni račun sa QR kodom. Kao obveznik fiskalizacije javlja se svako lice koje vrši promet na malo i prodaje robu fizičkim i pravnim licima. Od elektronskih fiskalnih uređaja mogu se naći pored kase, tablet I računar.

Novi način fiskalizacije podrazumeva izdavanje računa putem elektronskih fiskalnih uređaja, što znači da će za svaki izdati fiskalni račun u momentu nastanka on biti prenesen Poreskoj upravi, koja će imati uvid o svakom izdatom računu. Prilikom prelaska na novi način fiskalizacije, stari uređaji gube na značaju i prestaju sa funkcionisanjem, bez obaveze vršenja defiskalizacije.

Postupak fiskalizacije

  • Svaki obveznik fiskalizacije dužan je da Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim jedinicama u kojima će koristiti fiskalni uređaj. Potrebno je prijaviti svaki poslovni prostor i prostoriju odvojeno, u cilju popunjavanja prijave generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora koji će dostaviti Poreskoj upravi elektronskim putem. Ukoliko dođe do nekih promena podataka, obveznik je dužan da dostavi podatke najkasnije 24h pre nastanka promene, odnosno 24h nakon nastanka promene, ukoliko je došlo do nepredviđenih okolnosti, nastalih nezavisno od volje obveznika.
  • Obveznik dobija Uputstvo za fiskalizaciju, koji se nalazi na elektronskom servisu ePorezi.
  • Putem elektronskog servisa obveznik se prijavljuje za izradu bezbednosnog elementa. Bezbednosni element javlja se u dve forme (hardverske ili softverske komponente), koje bira obveznik u zavisnosti od uređaja koji će koristiti. Bezbednosni element je važan za izdavanje računa i personalizovan je za svakog obveznika (sadrži digitalni potpis i lozinku za povezivanje sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom) i svaku prijavljenu prostoriju.
  • Četvrti korak podrazumeva preuzimanje bezbednosnog elementa. Obveznik dobija obaveštenje o izrađenom elementu, koji može preuzeti.
  • Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa i povezivanja sa fiskalnim uređajem, proces e-fiskalizacije se završava.

Sistem OTA Sync podržava nov model fiskalizacije i uspešno je integrisan. Olakšajte i automatizujte komunikaciju sa digitalnim fiskalnim kasama.

Za ESIR sertifikaciju OTA Sync softvera detaljnije informacije možete pronaći na :

Benefiti nove e-fiskalizacije

Dosadašnji model fiskalizacije smatra se zastarelim. Prelaskom na novi model sprečavaju se mogućnosti za manipulacije i nelegalan promet. Poboljšava se kontrola i naplata poreza, a za obveznike fiskalizacije smanjuju se operativni troškovi, pojednostavljuju se evidencije, veća i kvalitetnija baza podataka, nema obavezne defiskalizacije i godišnje održavanje fiskalnih uređaja.

Osim toga, država obezbeđuje subvencije za sve obveznike fiskalizacije koje se ogledaju u finansijskoj pomoći od:

  • 100€ za svaki prijavljeni poslovni prostor (za postojeće i nove obveznike)
  • 100€ za svaku prijavljenu fiskalnu kasu (za postojeće obveznike), osnosno 100€ za jedan fiskalni uređaj za svaki prijavljen prostor (za nove obveznike).

Za detaljnija uputstva o procesu fiskalizacije, posetite sajt: Budi eFiskalizovan.

Related Posts